AGEA Septembrie 2020

Societatea GECSAT - S.A.              
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al societatii GECSAT - S.A.,
inregistrata la Registrul Comertului Mures sub numarul
J26/10/1991, cod unic de inregistrare 1245394, avand in
vedere cererea privind convocarea adunarii generale
extraordinare inregistrata la societate la data de
12.08.2020, in temeiul prevederilor articolelor 117 si 119
din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, si ale
Actului constitutiv, convoaca in data de 18.09.2020, la
sediul societatii din municipiul Tarnaveni, strada Armatei
numarul 82, judetul Mures, pentru toti actionarii
inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
20.08.2020, adunarea generala extraordinara a
actionarilor societatii GECSAT - S.A., la ora 9.00, cu
urmatoarea ordine de zi prevazuta in cerere:
I. Modificarea si completarea Actului constitutiv al
societatii, astfel:
1. Art. 5. Drepturile si obligatiile actionarilor, punctul
5.1, alineatul 2, liniuta a 3-a, fraza a 2-a din Contractul de
societate va avea urmatoarea formulare: Actionarii care
nu detin cel putin 30% din capitalul social beneficiaza de
dividende in proportie de 1/4 din cota de participare la
capitalul social .
II. Imputernicirea presedintelui Consiliului de
Administratie, societatea VETROCONSULTING - S.R.L.
prin domnul Marginean Alin Cristian, cu semnarea actului
constitutiv in forma actualizata si cu indeplinirea
formalitatilor legale de inregistrare a hotararii si a actului
constitutiv actualizat.
In caz de neintrunire a cvorumului, adunarea generala
va avea loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta,
la data de 19.09.2020, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Procurile speciale de reprezentare in adunarea
generala se depun la sediul societatii din Tarnaveni,

strada Armatei numarul 82, judetul Mures, in original, cu
48 de ore inainte de adunare....