AGOA Noiembrie 2020

  Societatea GECSAT - S.A.

CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii GECSAT - S.A.,
inregistrata la Registrul Comertului Mures sub numarul
J26/10/1991, cod unic de inregistrare 1245394, avand in
vedere cererea privind convocarea adunarii generale
ordinare inregistrata la societate la data de 12.10.2020,

in temeiul prevederilor articolelor 117 si 119 din Legea nr.

31/1990, republicata si modificata, si ale Actului

constitutiv, convoaca, in data de 18 noiembrie 2020, la
sediul societatii din municipiul Tarnaveni, Strada Armatei
numarul 82, judetul Mures, pentru toti actionarii
inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12
noiembrie 2020, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor Societatii GECSAT - S.A., la ora 9.00, cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea repartizarii, sub forma de dividende si la
alte rezerve, a sumei de 2.934.882 lei, reprezentand
profitul net aferent anului 2019, si fixarea dividendului.
2. Aprobarea repartizarii, sub forma de dividende si la

alte rezerve, a profitului nerepartizat aferent anului 2018,

in valoare de 1.297.856 lei, si fixarea dividendului.
3. Aprobarea platii dividendelor stabilite de adunarea

generala a actionarilor in termen de 2 luni de la data
AGOA.

4. Imputernicirea presedintelui Consiliului de
administratie, Societatea VETROCONSULTING - S.R.L.,
prin domnul Marginean Alin Cristian, pentru indeplinirea
formalitatilor legale de inregistrare si publicitate a
hotararii adunarii generale a actionarilor.
Procurile de reprezentare la adunarea generala se
depun la sediul societatii din municipiul Tarnaveni,
Strada Armatei numarul 82, cu 48 de ore anterior datei
adunarii.
In caz de neintrunire a cvorumului, Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc, cu aceeasi
ordine de zi, la data de 19 noiembrie 2020, ora 9.00, in
acelasi loc....