Convocare aprilie 2020

CONVOCARE

     În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată şi modificată şi ale Actului constitutiv, Consiliul de Administraţie al societatii GECSAT S.A.  înregistrată la Registrul Comerţului Mureş sub numărul  J 26/10/1991, având cod unic de înregistrare 1245394, convoacă, în data de  22 aprilie 2020, la sediul societăţii din municipiul Târnăveni, strada Armatei numărul 82, judeţul Mureş, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31 martie 2020, adunarea generală ordinară a acţionarilor  societatii GECSAT S.A., la ora 1100, cu următoarea Ordine de zi: 

         1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2019 pe baza Raportului Consiliului de administraţie şi a Raportului auditorului financiar.

           2.  Repartizarea profitului realizat în anul 2019.

           3. Stabilirea şi aprobarea Programului de activitate şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar 2020.

       4. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de administraţie pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare şi publicitate a hotărârilor adunării generale a acţionarilor .

            Situatiile financiare anuale și Raportul administratorilor sunt disponibile la sediul societăţii din Târnăveni strada Armatei numărul 82, la cerere, în condiţiile legii.

            Procurile de reprezentare în adunarea generală se depun la sediul societăţii din municipiul Târnăveni strada Armatei  numărul 82, cu 48 de ore anterior datei adunării.

            În caz de neîntrunire a cvorumului, adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea loc, cu aceeaşi ordine de zi, la data de 23 aprilie 2020, ora 1100, în acelaşi loc .