Convocare (completare)

CONVOCARE (COMPLETARE)

   Consiliul de Administraţie al societatii GECSAT S.A.   înregistrată la Registrul Comerţului Mureş sub numărul J26/10/1991, având cod unic de înregistrare 1245394, în temeiul prevederilor art. 1171 din Legea nr. 31/1990, la solicitarea actionarului SIF MUNTENIA SA, completeaza ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a acţionarilor  societatii GECSAT S.A.  convocata în data de 18 septembrie 2020, la ora 9, la sediul societății din municipiul Târnăveni, strada Armatei numărul 82, judeţul Mureş, pentru  toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 20 august 2020,  şi care a fost publicată iniţial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.  2778/17.08.2020 şi în ziarul Cuvântul liber nr. 154 din data de  17.08.2020,  urmând ca ordinea de zi renumerotata ca urmare a introducerii unui nou punct, să aibă următoarul conţinut:

            I. Modificarea și completarea  Actului constitutiv al societăţii, astfel:

            1. Art. 5 Drepturile și obligatiile actionarilor, punctul 5.1, aliniatul 2, liniuta a 3-a, fraza a 2-a  din Contractul de societate, va avea următoarea formulare:  ,,Acţionarii care nu deţin cel puţin 30 % din capitalul social beneficiază de dividende în proporţie de 1/4  din cota de participare la capitalul social”.

            II. Aprobarea modificarii prevederilor Actului constitutiv al societății GECSAT SA, format din Contractul de societate și Statutul societății după cum urmează:

Articolul 3 din Contractul de societate intitulat ,, Capitalul social’’ se modifică și va avea următorul cuprins:

,, Capitalul social al societății subscris și vărsat integral este de 4.025.000 lei, împărțit în 161 acțiuni, cu valoare nominală de 25.000 lei. 

Articolul 4 din Contractul de societate intitulat ,,Acțiunile’’ se modifică după cum urmează: La articolul 4, punctul 4.1 se elimină, iar aliniatele 4.2, 4.3 și 4.4 se modifică și se renumerotează ca punctele 4.1, 4.2 și 4.3, fiind introduse suplimentar și punctele 4.4 și 4.5,  context în care, în urma modificării, articolul 4 va avea următorul cuprins:

,, Art. 4 Acțiunile 4.1 Acțiunile sunt ordinare, nominative de valoare egală, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și acordă drepturi egale titularilor lor, cu excepția limitărilor din reglementările și dispozițiile legale.

4.2 Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central.

4.3 Transferul se face prin declarație semnată de cedent și cesionar sau de mandatarii lor, conform procedurilor aplicate de către Depozitarul Central.

4.4 Acționarii îndreptățiti să încaseze dividende sau să beneficieze de efectele hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sunt cei înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

4.5 Distribuirea dividendelor se va face cu respectarea reglementărilor legale.’’

La articolul 5 din Contractul de societate intitulat ,, Drepturile și obligațiile acționarilor’’ se modifică, punctul 5.1 care va avea următorul cuprins:

,, Fiecare acționar are drepturile ce decurg din calitatea lor de deținător de acțiuni ordinare, conform prevederilor legale.’’

Punctul 5.2 rămâne neschimbat.

La articolul 7 din Statutul Societății, Art. 7 aliniatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: ,, Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.’’ 

Alineatele 2 și 3 rămân nemodificate.

        Restul dispozițiilor cuprinse în cele două documente ce formeză Actul Constitutiv rămân neschimbate (punct nou introdus).

    III.  Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, societatea VETROCONSULTING SRL  prin domnul Mărginean Alin Cristian, cu semnarea actului constitutiv în forma actualizată si cu îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare a hotararii si  a actului constitutiv actualizat . 

          Celelalte prevederi din convocarea publicată anterior rămân neschimbate, respectiv:

           În caz de neîntrunire  a cvorumului adunarea generală va avea loc, cu aceeaşi ordine de zi si data de referinta, la data de 19.09.2020, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

            Procurile speciale de reprezentare în adunarea generală se depun la sediul societăţii din Târnăveni strada Armatei numarul 82 judetul Mureş, in original, cu 48 de ore înainte de adunare.