Convocare(completare)

CONVOCARE (COMPLETARE)

Consiliul de Administraţie al societatii GECSAT S.A.   înregistrată la Registrul Comerţului Mureş sub numărul  J 26/10/1991, având cod unic de înregistrare 1245394, în temeiul prevederilor art. 1171 din Legea nr. 31/1990, la solicitarea actionarului SIF MUNTENIA SA,  completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a acţionarilor  societatii GECSAT S.A.  convocata în data de 22 aprilie 2020, la ora 11, la sediul societății din municipiul Târnăveni, strada Armatei numărul 82, judeţul Mureş , pentru  pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 31 martie 2020,  şi care a fost publicată iniţial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.  1061/18.03.2020 şi în ziarul Cuvântul liber nr. 52 din data de  18.03.2020,  urmând ca ordinea de zi renumerotata ca urmare a introducerii unor noi puncte, să aibă următoarul conţinut:

  1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2019 pe baza Raportului Consiliului de administraţie şi a Raportului auditorului financiar.
  2. Repartizarea profitului realizat în anul 2019.
  3. Stabilirea şi aprobarea Programului de activitate şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar 2020.
  4. (Punct nou introdus) Aprobarea repartizarii sumei de 2.934.882 lei, reprezentand profitul net aferent anului 2019, sub forma de dividende.
  5. 5. (Punct nou introdus) Aprobarea repartizarii profitului nerepartizat aferent anului 2018, in valoare de 1.297.856 lei sub forma de dividende.
  6. 6. (Punct nou introdus)  Aprobarea repartizarii sumei de 14.000.000 lei, reprezentand rezerve excedentare rezervelor legale (fondului de rezerva prevazut la art. 183 din Legea 31/1990) sub forma de dividende.
  7. 7. (Punct nou introdus) Aprobarea platii dividendelor aferente anului 2018 si 2019, precum si celor distribuite din rezervele excedentare, in termen de 2 luni de la data AGOA.
  8. (Punct nou introdus) Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, la nivelul de 500 Euro brut lunar pentru fiecare administrator .
  9. Împuternicirea preşedintelui Consiliului de administraţie pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare şi publicitate a hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

Celelalte prevederi din convocarea publicată anterior rămân neschimbate, respectiv:

Situatiile financiare anuale și Raportul administratorilor sunt disponibile la sediul societăţii din Târnăveni strada Armatei numărul 82, la cerere, în condiţiile legii.

Procurile de reprezentare în adunarea generală se depun la sediul societăţii din municipiul Târnăveni strada Armatei  numărul 82, cu 48 de ore anterior datei adunării.

În caz de neîntrunire a cvorumului, adunarea generală ordinară a acţionarilor va avea loc, cu aceeaşi ordine de zi, la data de 23 aprilie 2020, ora 1100, în acelaşi loc .