Convocare AGA martie 2020

Convocare AGA martie 2020

Societatea GECSAT - S.A.

            CONVOCARE
  In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si
 modificata, si ale Actului constitutiv, presedintele
 Consiliului de Administratie al societatii GECSAT - S.A.,
inregistrata la Registrul Comertului Mures sub numarul      
J26/10/1991, avand cod unic de inregistrare 1245394,       
convoaca in data de 11 martie 2020, la sediul societatii     
din municipiul Tarnaveni, Strada Armatei numarul 82,       
judetul Mures, pentru toti actionarii inregistrati in registrul 
actionarilor la sfarsitul zilei de 25 februarie 2020       
adunarea generala ordinara a actionarilor societatii       
GECSAT - S.A., la ora 10.00, cu urmatoarea ordine de zi:     
  1. constatarea incetarii prin demisie a mandatului      
administratorului Stratan Ana, cu data de 31.01.2020;      
  2. alegerea unui administrator al societatii pentru     
completarea numarului de membri ai consiliului de        
administratie, pentru un mandat egal cu perioada ramasa     
pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in     
functie, respectiv 26.04.2022;                  
  3. aprobarea contractului de administrare si a        
remuneratiei pentru administratorul nou-ales;          
  4. desemnarea reprezentantului societatii pentru       
semnarea contractului de administrare;              
  5. imputernicirea presedintelui Consiliului de        
administratie pentru indeplinirea formalitatilor legale de    
inregistrare si publicitate a hotararilor adunarii generale a  
actionarilor.                          
  Propunerile pentru functia de administrator se depun     
la sediul societatii in scris cuprinzand informatiile cerute   
de lege, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii   
convocarii in Monitorul Oficial. Lista cuprinzand informatii   
cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea  
profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de      
administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi   
completata de acestia pana la implinirea termenului de      
15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial  
si poate fi consultata de actionari.               
  Proiectul contractului de administrare poate fi       
consultat de catre actionari la sediul societatii.        
  Procurile speciale de reprezentare in adunarea        
generala se depun la sediul societatii din municipiul      
Tarnaveni, Str. Armatei nr. 82, cu 48 de ore anterior datei   
adunarii.
  In caz de neintrunire a cvorumului, adunarea generala    
ordinara a actionarilor va avea loc, cu aceeasi ordine de
zi si data de referinta, la data de 12 martie 2020, ora     
10.00, in acelasi loc...